juvelen uppsala webbkamera

a sun-shielding strategy based on the façade itself being designed as a sun shield, by not fitting the windows flush with the façade. Lany - Taking Me Back (Official Video). To minimise the electrical power used for fans, space is being provided for large ventilation ducts, which hotell galaxen borlänge will mean low pressure losses and low energy requirements for the fans. Energy consumption measurement is therefore axiomatic and present three clear advantages: 1) Energy use will be displayed in real time to those using the building, which in turn will create awareness and make users more energy conscious.

Som byggherre har vi både ett miljöansvar och ett intresse av att stärka byggnadens positionering och varumärke. Över året förväntas byggnaden generera ett elöverskott vilket gör Juvelen till ett plusenergihus. Värme och kyla För att minimera behovet av värme får byggnaden en tung stomme, hög lufttäthet, fönster med lågt U-värde, balanserad mekanisk ventilation med hög värmeåtervinning och snålspolande armaturer för minskad åtgång av varmvatten. 2) Vår löpande uppföljning gör att vi snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella brister i hur driften sköts. Enda energitillförsel är en liten mängd el för att driva pumpar och fläktar. Plusenergi För att skapa en plusenergibyggnad har vi arbetat efter Kyotopyramidens principer där syftet är att minimera energibehovet, nyttja solenergi både passivt och aktivt och att visualisera och reglera energibehovet på ett intelligent sätt under driftskedet. Den energi som behöver importeras under delar av året väljs med hänsyn tagen till lägsta möjliga primärenergibehov. Den el som importeras är vindkraftsel baserat på tillkommande vindkraftverk. Turku : Turku Hafen, 261. Det kombineras med en solskyddsstrategi som bygger på att fasaden i sig själv utformas som ett solskydd genom att fönster inte monteras direkt i fasadliv. Vintertid används systemet för att förvärma ventilationsluften.